• راه اندازی و پشتیبانی مراکز داده - سامانه موج هوشمند
  • حفاظت الکترو مغناطیس - فیلتر EMC، فیلتر EMI، فیلتر EMP، فیلتر HEMP
  • امنیت شبکه های کامپیوتری - سامانه موج هوشمند
  • شبکه - سامانه موج هوشمند Ad-Hoc

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست